Đang gửi...

Đại hội đồng cổ đông

  • NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2020 (28/05/2020)

  • CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ TM ĐƯỜNG SẮT CÔNG BỐ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020 (13/05/2020)

  • Công ty CP Vận tải và TM Đường Sắt công bố Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 (26/04/2019)

  • Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường Sắt công bố Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (26/04/2019)

  • Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường Sắt công bố thông tin ngày Họp ĐHĐCĐ năm 2019 (26/04/2019)

  • Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường Sắt công bô Công văn số: 92/RAT-TCKT Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (26/04/2019)

  • Công ty CP Vận tải và TM Đường Sắt công bố Báo cáo của BKS (24/04/2019)

  • Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường Sắt công bố Công văn số: 07/CV-RAT Về việc thay đổi số lượng cổ phiếu quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty (07/01/2019)

  • Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường Sắt công bố Công văn số: 08/RAT-TCKT Về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (07/01/2019)