Đang gửi...

SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Hội Đồng Quản Trị

  1. Mr Trần Thế Hùng
  2. Mr Mai Hoàng Long
  3. Mr Đỗ Khánh Dư
  4. Mrs Trần Thu Nga
  5. Mrs Phạm Thị Quyên

Ban Kiểm Soát

  1. Mr Diệp Anh Tuấn
  2. Mr Nguyễn Trường Giang
  3. Mrs Trần Thị Xuân