Đang gửi...

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch ratraco

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-SGDHN ngày 08 tháng 08 năm 2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt;

Căn cứ theo thông báo số 782/TB-SGCHN ngày 08 tháng 08 năm 2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt;

Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt (RATRACO) trân trọng thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt vào giao dịch trên thị trường UPCOM chi tiết như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Vận tải và Thương mại Đường sắt

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: RAT

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Số lượng chứng khoán giao dịch: 3.121.841 cổ phiếu

(Ba triệu, một trăm hai mươi mốt ngàn, tám trăm bốn mươi mốt cổ phiếu)

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 31.218.410.000 đồng

(Ba mươi mốt tỷ, hai trăm mười tám triệu, bốn trăm mười ngàn đồng)

Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ hai. ngày 15/08/2016

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 14.300 đồng/cổ phiếu.

Trân trọng thông báo!

Tải văn bản số 782/TB-SGCHN tại đây

Tải văn bản số 491/QĐ-SGDHN tại đây